Osiguranje od hiruške intervencije

Osiguranje od hiruške intervencije

Ovo osiguranje namijenjeno je svakom zdravom licu kod koga u toku trajanja osiguranja može doći do potrebe za nekom od 300 različitih hirurških intervencija. Svi osigurani od hiruških intervencija imaju pravo nadoknade za hiruške intervencije shodno Međunarodnoj klasifikaciji hiruških intervencija kao i ostvarivanje nadoknade zavisno od visine osigurane sume.

Svim korisnicima polise osiguranje od hiruške intervencije, osigurana suma se isplaćuje za više hiruških intervencija na različitim organima. Osigurana suma se isplaćuje jedanput za hirušku intervenciju.

Osiguranik ima pravo na isplatu osigurane sume bez obzira u kojoj zdravstvenoj ustanovi je izvršena intervencija. Osiguranje se isplaćuje za intervencije koje su obavljene u CG i van CG u institucijama koje su registrovane u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Osigurana suma se isplaćuje osiguraniku u slučaju ako je hiruška intervencija nastala za vrijeme trajanja osiguranja i ukoliko je osiguranik uredno uplatio ugovorenu premiju.

Osiguranje od hiruške intervencije omogućeno je svakom osiguraniku kod koga je došlo do potrebe za jednom od 300 različitih taksativno navedenih hirurških intervencija bilo usled bolesti ili usled nezgode.

Sve HI su klasifikovane u 5 nivoa i za svaku se Isplaćuje jedna od 5 različitih osiguranih suma u odnosu na težinu hirurške intervencije.
Osigurane sume iznose: 500,00, 1000,00, 1500,00, 2000,00 i 5000,00 eura
Posebna pogodnost je ta što premija osiguranja ostaje ista od početka do isteka osiguranja iako je osiguranik u tom periodu prešao u „skuplji“ polatni razred.

Ovu vrstu osiguranja moguće je ugovoriti kao dodatno uz neki od programa životnog osiguranja koji su u ponudi Grawe osiguranja AD Podgorica.